Campaign launches to inspire and connect more people with the blue spaces on their doorstep for World Mental Health Day (10 October)

#WaterWellbeing campaign launches to inspire and connect more people with the blue spaces on their doorstep for World Mental Health Day (10 October).

Lockdown has reawakened our love of nature and we’ve discovered for ourselves that going on a simple walk in our local area can revive us. Whether we explore quiet woodlands or look out across the water at our local reservoirs and lakes, spending time in nature can give us a sense of peace.

Spending time outdoors is proven to improve wellbeing by reducing anxiety and depression, according to the Nature and Mental Health report produced by mental health charity Mind. It also states that being outside in natural light can lift a person’s mood, especially during the winter.

Welsh Water aims to emphasise through their #WaterWellbeing campaign the studies into ‘Blue Health’ which show that spending time close to water – lakes, rivers and the sea (known as ‘blue spaces’) makes even more of a positive impact on mental health compared with “green” nature.

Vicky Martin, Head of Visitor Attractions Strategy for Welsh Water said, “Access to outdoor green and blue space has never been more important and we have it in abundance at Welsh Water”. She added, “people intuitively know that being close to water can induce feelings of calm, and this campaign sets to encourage people to enjoy the blue spaces we can offer that are literally on their doorstep.

Welsh Water’s visitor attractions are a real jewel in the Welsh Water crown. Bursting with beauty and teaming with wildlife, they really are a treat for the senses and have endless benefits for the physical and mental health of those who visit them. As part of our campaign for World Mental Health day, here’s what’s currently on offer at our visitor attractions to keep people safe, healthy, and at one with nature…

Llandegfedd Lake (Monmouthshire) is famous for watersports, and there’s still time to enjoy the season before it ends on 31st October. But there’s plenty to do around the water too. A brand-new mini golf course for families to putt away with the most stunning of views.  

Elan Valley (Powys) – Brand new e-bikes can be hired for a two-wheeled adventure around the trails. No level of fitness is required, and they are completely accessible. There are even tandem e-bikes for you to share the load!

Llyn Brenig (Conwy) is one of the most popular places to go walking and cycling in Conwy. All the walking routes have spectacular views with plenty of wildlife to look out for as you walk. Early mornings offer rare glimpses of deer and otters; there are red squirrels and badgers, grouse and buzzards.

All of Welsh Water’s Visitor Attractions are free to enter and open all year round. We have been working hard to ensure they are safe for staff and visitors to continue to enjoy as hubs for health, wellbeing and recreation.

Contact Information

Sarah Vining
Sarah.Vining@dwrcymru.com

Mae Dwr Cymru yn Lansio ymgyrch #LlesDŵr i ysbrydoli a chysylltu rhagor o bobl â’r lleoedd glas sydd ar stepen y drws ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd (10 Hydref).

Mae’r cyfnod clo wedi adfywio ein cariad at natur, ac rydyn ni wedi darganfod bod mynd am dro bach syml yn ein milltir sgwâr yn gallu bod yn llesol i’r enaid. Dim ots a ydym ni’n crwydro trwy goedwigoedd tawel neu’n edrych allan dros y dŵr yn ein cronfeydd dŵr a’n llynnoedd lleol, gall treulio amser ym myd natur rhoi ymdeimlad o heddwch i ni.

Mae treulio amser yn yr awyr agored yn gwella lles pobl trwy leddfu pryder ac iselder yn ôl  adroddiad Natur ac Iechyd Meddwl Mind, yr elusen iechyd meddwl. Mae’r adroddiad yn dangos bod treulio amser mewn golau naturiol yn yr awyr agored yn gallu codi ysbryd rhywun hefyd, yn enwedig yn y gaeaf.

Trwy’r ymgyrch #LlesDŵr, nod Dŵr Cymru yw pwysleisio’r astudiaethau i ‘Iechyd Glas’ sy’n dangos bod effaith treulio amser ger y dŵr – fel llyn, afon neu’r môr (y ‘mannau glas’) – ar iechyd meddwl hyd yn fwy cadarnhaol na natur “gwyrdd”. Dywedodd Vicky Martin, Pennaeth Strategaeth Atyniadau Ymwelwyr Dŵr Cymru,  “Dyw argaeledd lleoedd gwyrdd a glas yn yr awyr agored erioed wedi bod yn bwysicach, a gallwn ni yn Dŵr Cymru gynnig y cyfleoedd hyn yn doreithiog”.  Ychwanegodd, “mae pobl yn gwybod yn reddfol y gall bod yn agos at ddŵr ddod ag ymdeimlad o lonyddwch i ni, a nod yr ymgyrch hon yw annog pobl i fwynhau’r lleoedd glas sydd gennym i’w cynnig, sy’n llythrennol ar stepen eu drws.

Mae atyniadau ymwelwyr Dŵr Cymru wir yn drysorau yng nghoron y cwmni. Yn llawn prydferthwch ac yn frith o fywyd gwyllt, maen nhw wir yn bleser i’r synhwyrau ac yn cynnig manteision di-ri o ran iechyd corfforol a meddwl i’r bobl sy’n ymweld â nhw.  Yn rhan o’n hymgyrch ar gyfer diwrnod Iechyd Meddwl y Byd, dyma beth y mae ein hatyniadau ymwelwyr yn ei gynnig ar hyn o bryd i gadw pobl yn ddiogel, yn iach, ac yn un â byd natur…

Mae Llyn Llandegfedd (Sir Fynwy) yn enwog am ei chwaraeon dŵr, ac mae yna amser o hyd i fwynhau’r tymor cyn iddo ddod i ben ar 31 Hydref. Ond mae yna ddigonedd i’w wneud ar y glannau hefyd, fel cwrs golff bach newydd sbon i deuluoedd fwynhau gêm wrth galon y golygfeydd mwyaf bendigedig.  

Cwm Elan (Powys) – Mae e-feiciau newydd sbon ar gael i’w llogi am antur ar ddwy olwyn ar hyd y llwybrau.  Nid oes angen bod yn heini, ac maen nhw’n hollol hygyrch. Mae e-feiciau tandem ar gael hefyd i chi rannu’r baich!

Llyn Brenig (Conwy) yw un o’r lleoedd mwyaf poblogaidd i fynd am dro yng Nghonwy. Mae golygfeydd gwych o’r holl lwybrau cerdded, a digon o fywyd gwyllt i gadw llygad amdano wrth grwydro. Os ydych chi’n lwcus, mae ceirw a dyfrgwn i’w gweld yn y bore bach; ynghyd â gwiwerod coch, moch daear, grugieir a boncathod.

Ceir mynediad am ddim i’n holl ganolfannau ymwelwyr ac maen nhw’n agored gydol y flwyddyn. Rydyn ni wedi bod yn gweithio’n galed i sicrhau eu bod nhw’n ddiogel i staff ac ymwelwyr barhau i’w mwynhau fel hybiau ar gyfer iechyd, lles a hamdden.

Gwybodaeth Cyswllt

Sarah Vining
Sarah.Vining@dwrcymru.com